RESTABUS

Inovativní cesty definice, měření prevalence a řešení seniorského abusu v ČR (včetně přenosu mezinárodních postupů dobré praxe)

Díky podpoře TAČR se podílíme na novém projektu RESTABUS. Společně s katedrou sociologie FSS Masarykovy univerzity a Institutem pro restorativní justici se v projektu zabýváme problematikou tzv. seniorského abusu (tzv. EAN), který spočívá ve zneužívání, týrání a špatném zacházení se seniory.

Projekt aplikovaného výzkumu se zaměřuje na vytvoření metodiky tzv. široké definice EAN a pilotní zavedení inovativních principů restorativní justice do řešení případů seniorského týrání, zanedbávání a zneužívání. Součástí projektu je reprezentativní výzkum v obecné seniorské populaci využívající mezinárodně srovnatelných nástrojů pro zjišťování prevalence různých forem abusu a hledání cest k jejich prevenci a řešení. O projektu vás budeme dále informovat


Kód projektu

TL05000516

Období řešení

7/2021 - 12/2023


Členové řešitelské teamu:

MgA. Jan Lorman

Mgr. Tereza Žílová

Ředitel Gerontologického Institutu
Gerontologický institut, o.p.s.
Tel.:  603226321
E-mail: jan.lorman@zivot90.cz

Tajemnice Gerontologického institutu
Gerontologický institut, o.p.s.
Tel: 731 610 060
E-mail:tereza.zilova@zivot90.cz


Metodika

Metodika Široká definice a typologie seniorského abusu: fenomén týrání, zneužívání, zanedbávání a dalšího nevhodného jednání a zacházení s muži a ženami ve vyšším věku (EAN)

Cílem metodiky je poskytnout porozumění seniorskému abusu, jeho typologii, projevům, rizikům výskytu a postupům při jeho odhalování a řešení. Metodika pomáhá překlopení poznatků v oblasti seniorského abusu do praxe těm, kteří s lidmi vyššího věku přicházejí pravidelně do styku. Může se jednat v podstatě o kohokoliv, komu není, nebo komu by nemělo být lhostejné nevhodné zacházení s člověkem vyššího věku (viz kapitola č. 7 Detekce). Primárně je metodika určená lidem pracujícím v podpůrných službách v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), s doporučením pro další relevantní aktéry, např. praktické i odborné lékaře, policii, sociální odbory místních samospráv a podobně. Využitelná je ale i pro zainteresovanou veřejnost a neziskové organizace, které mají v řešením tohoto fenoménu také svoji nezastupitelnou roli. Prezentované postupy a doporučení vycházejí z výzkumných aktivit projektu RESTABUS, které se opírají o zjištění dalších výzkumných týmů z celého světa a širokého spektra vědních disciplín, ale i z dlouholeté praxe při práci se seniory. Veřejná konzultace této metodiky probíhá formou elektronického formuláře od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 na odkaze: https://1url.cz/@RESTABUS. Podněty lze zasílat i písemně na: Lucie Vidovićová, FSS MU, Joštova 10, 602 00 Brno.

Předmětem veřejné konzultace jsou všechny části předkládaného textu. V rámci konzultace jsou solicitovány návrhy na jeho úpravy a rozšíření, doplnění kazuistik, interdisciplinárních zhodnocení využitelnosti pro praxi a další aspekty, které přispějí k dosažení cílů metodiky. Svá vyjádření mohou poskytovat zástupci institucí bez ohledu na typ zřizovatele i laická veřejnost. Anonymní příspěvky budou akceptovány v odůvodněných případech. Výsledky veřejné konzultace budou souhrnně analyzovány a zahrnuty do následně vydávaných verzí metodiky, případně dalších projektových výstupů.

Pokud si přejete být informováni o vypořádání připomínek uveďte ve formuláři svůj emailový nebo jiný korespondenční kontakt.

Komentovaný průvodce ver. 1.0

Podklad pro veřejnou konzultaci
(1. 1. 2023 – 30. 6. 2023)

Autoři: KALVACH Zdeněk, LORMAN Jan, PRCHALOVÁ Jaroslava, VIDOVIĆOVÁ Lucie

Rok publikování: 2022 ( Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita)