RESTABUS

Inovativní cesty definice, měření prevalence a řešení seniorského abusu v ČR (včetně přenosu mezinárodních postupů dobré praxe)

Díky podpoře TAČR jsme se podíleli na novém projektu RESTABUS. Společně s katedrou sociologie FSS Masarykovy univerzity a Institutem pro restorativní justici jsme se v projektu zabývali problematikou tzv. seniorského abusu (tzv. EAN), který spočívá ve zneužívání, týrání a špatném zacházení se seniory.

Projekt aplikovaného výzkumu se zaměřil na vytvoření metodiky tzv. široké definice EAN a pilotní zavedení inovativních principů restorativní justice do řešení případů seniorského týrání, zanedbávání a zneužívání. Součástí projektu byl reprezentativní výzkum v obecné seniorské populaci využívající mezinárodně srovnatelných nástrojů pro zjišťování prevalence různých forem abusu a hledání cest k jejich prevenci a řešení.


Kód projektu

TL05000516

Období řešení

7/2021 - 12/2023


Členové řešitelské teamu:

  • MgA. Jan Lorman
  • Mgr. Aneta Mundok Nitschová
  • Mgr.  Jaroslava Prchalová
  • Mgr. Tereza Žílová
  • Bc. Lukáš Mareček

Metodika

Metodika Široká definice a typologie seniorského abusu: fenomén týrání, zneužívání, zanedbávání a dalšího nevhodného jednání a zacházení s muži a ženami ve vyšším věku (EAN)

Cílem metodiky je poskytnout porozumění seniorskému abusu, jeho typologii, projevům, rizikům výskytu a postupům při jeho odhalování a řešení. Metodika pomáhá překlopení poznatků v oblasti seniorského abusu do praxe těm, kteří s lidmi vyššího věku přicházejí pravidelně do styku. Může se jednat v podstatě o kohokoliv, komu není, nebo komu by nemělo být lhostejné nevhodné zacházení s člověkem vyššího věku (viz kapitola č. 7 Detekce). Primárně je metodika určená lidem pracujícím v podpůrných službách v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), s doporučením pro další relevantní aktéry, např. praktické i odborné lékaře, policii, sociální odbory místních samospráv a podobně. Využitelná je ale i pro zainteresovanou veřejnost a neziskové organizace, které mají v řešením tohoto fenoménu také svoji nezastupitelnou roli. Prezentované postupy a doporučení vycházejí z výzkumných aktivit projektu RESTABUS, které se opírají o zjištění dalších výzkumných týmů z celého světa a širokého spektra vědních disciplín, ale i z dlouholeté praxe při práci se seniory.


Výzkumná zpráva

Cílem výzkumné zprávy je seznámit čtenáře z řad odborné i laické veřejnosti s výsledky výběrového šetření (výzkumu) realizovaného v projektu RESTABUS. Tento projekt je ve svém zaměření na zmapování výskytu týrání, zneužívání, zanedbávání, dalšího násilí a podrývání důstojnosti u seniorů a seniorek prvním svého druhu i rozsahu v ČR. Výzkum byl realizován u 2687 respondentů ve věku 65 až 99 let žijících v domácím prostředí (mimo instituce rezidenční péče), a je reprezentativní pro seniorskou populaci v ČR. Představovaný výzkum je doplněn o problematiku vnímané prevalence EAN ve veřejném prostoru, o zachycení postojů k restorativní justici a ranná traumata (zkušenost s násilím v dětském a středním věku). Výzkum tak nejen popisuje míru výskytu násilí a špatného zacházení se seniory v Česku, ale také mapuje dopady prožitých incidentů na kvalitu života ohrožených osob, zjišťuje postoje seniorů k funkčnosti dostupných forem pomoci, a naznačuje směr jejich možného dalšího rozvoje. Zpráva obsahuje metodologickou část, věcnou část a tabulkovou přílohu.

Metodika aplikace principů restorativní justice

V rámci prijektu nově vznikla také metodika týkající se restorativních přístupů v seniorním abusu pod názvem Aplikace principů restorativní justice do systému řešení seniorského abusu. Jedná se o podpůrnou metodickou příručku s cílem rozšířit možnosti řešení seniorského abusu o aplikovatelné o aplikovatelné přístupy restorativní justice. Prostřednictvím poznatků o hodnotách a principech restorativní justice a současně porozumění problematice seniorského abusu nabízí novou perspektivu, jak lze reagovat na nežádoucí jednání ve vztahu k seniorům za využití kruhů, jako jednoho z typů restorativních programů. Metodika je využitelná pro státní i nevládní organizace, podnikatelské subjekty i jednotlivce, kteří v rámci svých služeb pečují nebo jinak přicházejí do kontaktu se seniory.