Řečníci

První den

Simon Biggs
Simon pracoval jako komunitní psycholog a pro britskou Radu pro vzdělávání v sociální práci, než se v roce 2000 stal profesorem Sociální gerontologie. Působil jako ředitel institutu gerontologie na King’s College v Londýně. Od září roku 2010 pracuje v Austrálii na fakultě Sociálních a politických věd na Melbournské univerzitě a v místní charitě pro sociální rovnost. Účastnil se briefingů vlád EU, Velké Británie, Austrálie a Kanady o stárnutí populace, důstojnosti v pozdějším životě a ochraně starších lidí. Od roku 2000 do roku 2014 byl zakládajícím členem Rady pro globální agendu Světového ekonomického fóra zaměřující se na stárnoucí společnosti. Simon je členem Britské akademie sociálních věd. Zkoumal problematiku špatného zacházení se staršími lidmi, vstřícnost k věku, dále se zabýval tématy týkající se starších pracovníků, demence a věkové regulace péče. Mezi jeho nejnovější knihy patří Generational intelligence (spoluautor Lowenstein) a Negotiating Ageing, které vydává Routledge
Ariela Lowenstein

Profesorka Ariela Lowenstein je členkou fakulty sociální práce, kde dříve působila jako asistentka děkana. V roce 2000 založila oddělení gerontologie a vedla ho prvních 5 let, a taktéž založila Centrum pro výzkum a studium stárnutí.

Má titul MA (magistr společenských věd) v sociální práci a veřejné správě, New York University, USA; doktorát v oboru sociologie, Hebrejská univerzita, Jeruzalém.

Paní profesorka Lowensteinová je považována za přední mezinárodní odbornici v oblasti stárnutí, rodinných vztahů, mezigeneračních vztahů a věnuje se problematice týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů. Působí v různých mezinárodních radách, jako je např. INPEA

Oblasti výzkumu: Mezigenerační rodinné vztahy, poskytování péče, zneužívání a zanedbávání seniorů; vyloučení starších, rozvoj strategie, genderové otázky související se stárnutím.

Monika Šimůnková

Mgr. Monika Šimůnková je zástupkyní veřejného ochránce práv. Mezi jejími agendami je mimo jiné dohled nad místy, kde žijí osoby omezené na svobodě, a monitorování naplňování práv lidí se zdravotním postižením.

Mezi lety 2004 a 2010 působila jako právnička a zástupkyně ředitelky Nadace Naše dítě. Založila Linku právní pomoci Nadace Naše dítě a za tento krok získala společně s nadací v roce 2006 cenu Právník roku v kategorii rodinné právo.

V roce 2011 byla jmenována zmocněnkyní vlády pro lidská práva. Tuto funkci vykonávala takřka tři roky a věnovala se zejména problematice sociálního vyloučení, ochraně dětí, seniorů, lidí s postižením a národnostním menšinám. Zaměřila se i na oblast vězeňství a také na práva lidí v zařízeních, v nichž dochází k omezení svobody.

V roce 2014 získala podruhé cenu Právník roku, tentokrát v kategorii občanská a lidská práva. Působila jako poradkyně ministrů školství mládeže a tělovýchovy pro oblast společného vzdělávání a souvisejících témat.

Jiří Horecký

Jiří Horecký působí v sociálních službách od roku 1999. Nejprve jako ředitel neziskové a posléze příspěvkové organizace, a od roku 2007 jako prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. V r. 2013 se stal prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR a od roku 2017 je prezidentem evropské asociace European Ageing Network (Evropské sítě stárnutí). Je autorem či spoluautorem více než čtyř desítek odborných článků, publikací či kapitol, soudním znalcem v oboru financování sociálních služeb a členem řady odborných komisí, pracovních skupin a rad vlád ČR.

Radka Bužgová
Radka Bužgová vystudovala sociální práci, následně doktorské studium v oboru zdravotně sociální péče. V roce 2016 získala habilitaci v oboru sociální lékařství. Zprvu pracovala jako sociální pracovník v sociálních službách. Od roku 2006 působí jako odborná asistentka v Ústavu Ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařské fakulty Ostravské univerzity a od roku 2012 jako poradce pro pozůstalé v Mobilním hospici Ondrášek. Dlouhodobě se věnuje poradenství, přednáškové i výzkumné činnosti v problematice zdravotnické a lékařské etiky, sociálních věd ve zdravotnictví a paliativní péče.
Susan Somers

Doktorka Somersová získala právnický titul v roce 1984 na Albany Law School v Albany v New Yorku a je držitelkou certifikátu gerontologických studií. Po dvě desetiletí se její praxe zaměřovala na občanská práva a problematiku rodinného práva a seniorů. Pracovala jako náměstkyně generálního prokurátora ve státě New York v oddělení pro ochranu spotřebitele/ podvody a ochranu starších osob. Působila také jako státní ředitelka NYS OCFS Kancelář služeb pro dospělé.

Amanda Phelan

Amanda Phelan byla jmenována docentkou komunitního ošetřovatelství na vysoké škole ošetřovatelství a porodnictví Trinity College Dublin v březnu 2020.  Je koordinátorkou interdisciplinárních postgraduálních programů v oblasti demence a komunitního zdraví.

Před svým jmenováním působila jako docentka ošetřovatelství na fakultě ošetřovatelství, porodnictví a zdravotních systémů na univerzitě v Dublinu (UCD). Zde byla ředitelkou gerontologických programů, proděkankou globální angažovanosti a zástupkyní ředitele národního centra pro ochranu seniorů. Amanda má zájem na výzkumu ochrany zranitelného obyvatelstva, zaměřeném zejména na seniory, péči o starší lidi, chybějící péči, veřejné zdraví a komunitní ošetřovatelství. Vedla nebo se podílela na výzkumných projektech v celkové hodnotě 4,5 milionů eur.  Amanda má četné recenzované publikace a prezentace z národních a mezinárodních konferencí. Amanda vydala dvě knihy o zneužívání seniorů (Routledge 2013, Springer 2020) a knihu pojednávající o gerontologii - Changing horizons in the 21st Century /Měnící se horizonty ve 21. století (Cambridge Scholars 2020).

Je také pravidelně zvána k diskuzím na téma péče o starší osoby v národních a místních médiích (noviny, rádio a televize). Amanda byla take hostující profesorkou na univerzitě College Nashville v USA, poradkyní výzkumu národního institutu péče o starší osoby/ National Institute for Care of the Elderly (univerzita Toronto), a norské univerzity pro vědu a technologii/ Norwegian University of Science & Technology. Je také členkou několika národních výborů pro starší osoby, Irské rady pro ošetřovatelství a porodnictví pro praxi, je viceprezidentkou Celoirské asociace gerontologických sester a generální tajemnicí mezinárodní sítě prevence zneužívání starších osob.

Tereza Hanelová

Mgr. Tereza Hanelová působí v Kanceláři veřejného ochránce práv jako právnička odboru dohledu nad omezováním osobní svobody, kde se podílí na realizaci činnosti tzv. národního preventivního mechanismu. Jako odborný garant v oblasti sociálních služeb se věnuje zejména prevenci špatného zacházení s lidmi v pobytových sociálních službách. Je členkou Výboru pro práva starších osob. Působí rovněž jako doktorandka na katedře ústavního práva Univerzity Palackého v Olomouci, kde se ve svém výzkumu zaměřuje na postavení jednotlivců v oblasti rušení právních předpisů.

Petra Masopust Šachová
JUDr. Masopust Šachová je expertkou na restorativní justici a usiluje o její široké zapojení do českého trestního práva jak na teoretické úrovni, tak v praxi.  Aktuálně koordinuje národní skupinu v rámci evropského projektu Restorative Justice: Strategies for Change a je předsedkyní Institutu pro restorativní justici. Působí taktéž na katedře trestního práva Právnické fakulty Palackého univerzity v Olomouci, kde zavedla nový předmět o restorativní justici. Od června 2020 je členkou výkonného výboru Evropského fóra pro restorativní justici (European Forum for Restorative Justice). Je též odbornou garantkou programu Building Bridges organizace Mezinárodní vězeňské společenství a členkou České kriminologické společnosti. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity. Jako advokátka dlouhodobě působila v neziskovém sektoru, zejména ve spolupráci s organizací Člověk v tísni. Na dané téma pravidelně publikuje a přednáší v České republice i v zahraničí.
Thomas Goergen
Profesor Thomas Goergen, psycholog, předseda kriminalistiky a interdisciplinární prevence kriminálních činů na německé policejní univerzitě (v Münstru). Ve výzkum se zaměřuje zejména na: rizika diskriminace v pozdějším věku, týrání starších osob, prevence kriminality, násilné trestné činy, majetkové trestné činy, extremizmus a politické násilí.

Druhý den

Marja Aartsen

Marja Aartsen, PhD, pracuje jako profesorka norského sociálního výzkumu (NOVA Norwegian Social research) na univezitě v Oslo (Oslo Metropolitan University). Je socioložka specializující se na dlouhodobý výzkum v oblasti sociálního vyloučení, sociální nerovnosti, osamělosti a kognitivních funkcí u starších dospělých. Její současné výzkumné projekty jsou GENPATH, AMASE a SIA. Marja je členkou severské expertní skupiny na osamělost v pozdním životě a v letech 2016 – 2020 byla spoluvedoucí COST-Action ROSEnet - Reducing Old-Age Social Exclusion. Je jednou ze tří hlavních editorů Evropského Časopisu o stárnutí (European Journal of Ageing).

Kieran Walsh

Kieran Walsh je profesorem oboru Stárnutí a Veřejné politiky na katedře Ekonomie a ředitelem irského Centra pro sociální gerontologii na Irské Národní univerzitě (National University of Ireland). Kieran má rozsáhlé zkušenosti v mezioborové sociální gerontologii a celoživotním výzkumu a má vedoucí postavení ve vývoji mezinárodních multidisciplinárních a interdisciplinárních výzkumných programů.  Působí jako předseda evropské organizace ROSEnet (COST Action CA15122 on “Reducing Old-Age Social Exclusion – Collaborations in research and policy”). Kieranův výzkum se soustředí na sociální vyloučení a důležité životní tranzice ve vyšším věku a zprostředkovatelskou roli místa a komunity v procesech sociálního vyloučení. Je spolueditorem knih Social Exclusion in Later Life: Interdisciplinary and Policy Perspectives (Springer) a Rural Gerontology: Towards Critical Perspectives (Routledge), které byly vydány v roce 2021.

Andreas Motel-Klingebiel

Andreas Motel-Klingebiel, Prof. Dr. phil. habil. – sociolog a gerontolog, profesor oboru stárnutí, ředitel výzkumu a vedoucí katedry  Stárnutí a sociální změny na Univerzitě Linköping ve Švédsku. Dříve působil v Německém gerontologickém centru (German Centre of Gerontology DZA),  na univerzitě v Berlíně (Freie Universität Berlin) a v Max Planck Institutu pro lidský vývoj (Max Planck Institute for Human Development, MPIB), vyučoval gerontologii a sociologii na Univerzitě Vecha (University of Vecha) a Huboldt Univerzitě v Berlíně (Humboldt- Universität zu Berlin). Hlavním zájmem jeho výzkumu je stárnutí, rozdílnost, sociální nerovnost a vyloučení, průběh života a individuální dynamika, jakož i sociální a kulturní změny. Současný výzkum zahrnuje projekty EIWO – Vyloučení a nerovnost v pozdním pracovním životě (Exclusion and Inequality in Late Working Life: Evidence for Policy Innovation Towards Inclusive Extended Work and Sustainable Working Conditions in Sweden and Europe’), GENPATH – Genderované cesty sociální exkluze pohledem životní dráhy a Stárnutí v měnící se společnosti (A life course perspective on the gendered pathways of exclusion’ and ‘Ageing in a Changing Society’) a také Marie Skłodowska-Curie Action ‘ITN EuroAgeism’.

George Pavlidis

George Pavlidis získal titul BSc v oboru Psychologie a titul PhD v oboru Gerontologie na Univerzitě v Sheffieldu (University of Sheffield). Je postdoktorandem katedry Stárnutí a Sociálních změn Fakulty Společnost a Kultura Univerzity Linkoping ve Švédsku. Vyučuje na vysokoškolské i postgraduální úrovni a provádí výzkum v rámci GenPath a dalších nezávislých projektů zaměřených na sociální sítě starších lidí, vyloučení starších osob ze sociálních vztahů a kognitivní poruchy ve stáří. Je také členem správní rady 50plus Hellas a NGO, které se v Řecku zabývají problémy lidí starších 50 let. V minulosti působil jako lektor a ředitel postgraduálních studií na mezinárodní fakultě Univerzity v Sheffieldu (University of Sheffield). Mezi jeho další výzkumné zájmy patří sport a dlouhodobá péče.

Thomas Hansen

Thomas Hansen, profesor výzkumu na univerzitě NOVA/Oslo Metropolitan University a Norském institutu veřejného zdraví (Norwegian Institute of Public Health), je psycholog se specializací na dlouhodobý výzkum v oblasti stárnutí a subjektivního zdraví, osamělosti a duševního zdraví.

Anna Urbaniak

Dr. Anna Urbaniak je výzkumná pracovnice v oblasti společenských věd se specializací na prostorové aspekty stárnutí, města a komunity přátelské k věku, životní tranzice, vznik sociálních nerovností v průběhu života, stárnoucí migranty a lidi postižené demencí. Její současná práce, financovaná v rámci společné výzvy GENDER-NET Plus pro rovnost žen a mužů a cílů udržitelného rozvoje OSN, zkoumá původ genderových rozdílů v prevalenci, důvody vyloučení ze sociálních vztahů napříč Evropou a důsledky tohoto vyloučení na zdraví a dobrý život ve vyšším věku. Anna je proslulá svou činností v oblasti stárnutí, smíšeným výzkumem a péčí ve venkovských komunitách. O těchto tématech přednášela na řadě mezinárodních sympózií. Je zakladatelkou PAAR: Network on Participatory Approaches in Ageing Research.

Lucie Vidovićová

Lucie Vidovićová, PhD. je socioložka a spoluzakladatelka CERA – Centra pro výzkum stárnutí, pracovní skupiny Katedry sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mezi její výzkumné zájmy patří věk, stárnutí, sociální role, vztahy, a moderní technologie ve stárnoucích společnostech.

Radka Bužgová

Radka Bužgová vystudovala sociální práci, následně doktorské studium v oboru zdravotně sociální péče. V roce 2016 získala habilitaci v oboru sociální lékařství. Zprvu pracovala jako sociální pracovník v sociálních službách. O od roku 2006 působí jako odborná asistentka na Ústavu Ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařské fakulty Ostravské univerzity a od roku 2012 jako poradce pro pozůstalé v Mobilním hospici Ondrášek. Dlouhodobě se věnuje poradenství, přednáškové i výzkumné činnosti v problematice zdravotnické a lékařské etiky, sociálních věd ve zdravotnictví a paliativní péče.