Význam rodiny pro seniory a význam seniorů pro síť rodinných vztahů s důrazem na zdravý vývoj dětí a dospívajících

Význam rodiny pro seniory a význam seniorů pro síť rodinných vztahů s důrazem na dravý vývoj dětí a dospívajících

Kurz si klade za cíl předat nejnovější poznatky týkající se seniorů a jejich významu pro společnost jako celek, především však pro vývoj dětí a dospívajících a pro zvyšování stability rodiny a rodinných vztahů. Dalším významným cílem navrženého programu je zvyšování kvality života seniorů jako jednotlivců, posilování jejich proaktivního přístup ke stárnutí a stáří, podržení si aktivity a soběstačnosti při zvládání objektivních problémů spojených se stárnutím do co nejvyššího věku. V neposlední řadě je cílem programu v předstihu a koncepčně  reagovat na stárnutí evropské populace a zajistit pro naše seniory kvalitu života běžnou v jiných vyspělých zemích, čímž není míněno pouze materiální zajištění. Program využívá především aktuální poznatky vývojové a sociální psychologie.

950 Kč

Cena pro jednoho účastníka.

hodin

Celková délka kurzu. Rozděleno na 4 hodiny po dvou sezeních.

30 účastníků

Maximální kapacita kurzu.

Číslo akreditace
A2020/1150-SP/PC/PP/VP

Prof. Lenka Šulová absolvovala jednooborové studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, specializace klinická a sociální psychologie. V současnosti se věnuje soukromé psychologické praxi a vede oddělení sociální psychologie na katedře psychologie FF UK v Praze.

Pracovní zařazení účastníka: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, neformální pečovatel, pracovník v manažerské, řídicí funkcí

Druh sociální služby: sociální prevence, sociální péče, sociální poradenství

Tematická oblast: měkké dovednosti, přímá práce s klientem - metody v praxi, preventivní aktivity,  volnočasové, podpůrné a rozvojové aktivity, specifika práce s konkrétní cílovou skupinou

Cílová skupina: senioři v pobytových a ambulantních zařízeních, aktivní senioři a senioři využívající terénní služby, ohrožené rodiny s dětmi