Syndrom demence – spolupráce pečujícího a psychiatra

Syndrom demence – spolupráce pečujícího a psychiatra

Syndrom demence patří mezi poruchy tzv. poznávacích  funkcí. Jedná se nejen o paměť, ale i úsudek, schopnost plánovat a vykonávat správně běžné činnost, nebo třeba schopnost používat řeč. Pro nemocného je zásadní dobrá spolupráce pečujících osob s lékařem. Role psychiatra nespočívá jen v určení diagnózy a vedení léčby, ale i v podpoře a edukaci pečujících. Naopak pečující neposkytují jen ošetřovatelskou péči, ale jsou zdrojem cenných informací, které lékařům pomáhají zvolit správný postup. Tato jedinečná spolupráce vyžaduje jasnou komunikaci, stejný slovník a vzájemné porozumění. Seminář má pečujícím pomoci objasnit běžně užívané psychiatrické pojmy, jako jsou poruchy chování, delirium, deprese jako komplikace a nakonec  i samotná demence. Účastníci se naučí popsat a pojmenovat lépe změny, které u nemocného vidí .

V první části se budeme věnovat samotnému syndromu demence, jednotlivým doménám, které mohou být postižené, příčinám demence (demenci jako diagnóze) a možnostem léčby demence.  Budeme hovoři to subjektivním prožívání nemocného v kontrastu s tím, jak je jeho projev vnímán okolím a o nutnosti správné interpretace a popisu projevů demence  v ordinaci psychiatra.

V druhé části se zaměříme na přidružené příznaky jako jsou poruchy  chování a emocí a komplikace (delirium, stavy zmatenosti apod.).  Probereme možné příčiny komplikací a vhodnou intervenci.

Lektor: MUDr. Václava van der Meijs

Doktorka Václava van der Meijs je multitalentovaná vyučující Ústavu anatomie a lékařka psychiatrického oddělení ÚVN ve Střešovicích

950 Kč

Cena pro jednoho účastníka.

8 hodin

Doba trvání kurzu.

3. 6. 2022
9:00 – 16:00

Prezenční kurz.

30 účastníků

Kapacita kurzu.

Číslo akreditace
A2020/0974-SP/PC/PP/VP

Pracovní zařazení účastníka: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, neformální pečovatel, pracovník v manažerské, řídicí funkcí

Druh sociální služby: sociální prevence, sociální péče, sociální poradenství

Tematická oblast: měkké dovednosti, přímá práce s klientem - metody v praxi, komunikační dovednosti, týmová, mezioborová a multikulturní spolupráce, preventivní aktivity, specifika práce s konkrétní cílovou skupinou

Cílová skupina: senioři v pobytových a ambulantních zařízeních, aktivní senioři a senioři využívající terénní služby