Světový den proti násilí na seniorech

Tisková zpráva: 15. 6. 2023 si opět připomínáme Světový den boje proti násilí na seniorech

15. června je Světovým dnem boje proti násilí na starších a starých lidech, dnem připomínky boje proti týrání, zneužívání a zanedbávání starších dospělých. ŽIVOT 90 a Gerontologický Institut o.p.s. se již několik let aktivně zapojují do snah o řešení tohoto fenoménu a celospolečenské diskuse. Stejně jako v letech předchozích tak v rámci osvětové kampaně vyrazí do pražských ulic dobrovolníci z řad ŽIVOTa 90 aby na danou problematiku upozornili a poskytli bližší informace.

"Každý z nás si zaslouží stárnout v bezpečí - beze strachu, s těmi, které mají rádi a kteří mají rádi je. Ale víme, že to tak často není. 15. červen je pro nás dnem, kdy to potřebujeme znovu připomenout," říká Jaroslav Lorman, ředitel organizace ŽIVOT 90

Gerontologický Institut o.p.s. se v současnosti podílí společně s katedrou sociologie FSS Masarykovy univerzity a Institutem pro restorativní justici na projektu RESTABUS – Inovativní cesty definice, měření prevalence a řešení seniorského abusu v ČR, jehož součástí byl i 1. prevalenční výzkum tohoto fenoménu v rámci české společnosti. Výsledky byly bohužel alarmující.

Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. z FSS MU k projektu poznamenala „Podle historicky prvního prevalenčního reprezentativního šetření v populaci ČR se s problémem ročně setkává (podle šíře definice) 29 % - 41 % (!) osob 65+ žijících mimo instituce, řada z nich opakovaně a intenzivně, naprostá většina o tom s nikým nemluví, ti, co s někým přece jen o incidentu promluvili až v 30 % uvedli, že to celou situaci spíše zhoršilo.

Podle výsledků studie RESTABUS (2022) tímto fenoménem v ČR ve svém nejbližším okolí, ve veřejných kontextech nebo jako svědkové a svědkyně trpí 41 % seniorů a seniorek starších 65 let, postihuje ženy stejně jako muže, výrazně častěji se vyskytuje u osob ve věku 85+. Výskyt zahrnuje všechny sledované formy EAN (elder abuse and neglect), tj. fyzické a psychické násilí, materiální a finanční zneužívání,

omezování osobních svobod, podrývání důstojnosti, sexualizované násilí, násilí na internetu, viktimizaci a některé další. U osob starších 65 let žijících mimo institucionální péči v rámci celé ČR se prevalence pohybovala od 0,1 % (lékové násilí, zneužívání léků pro získání kontroly nad obětí) po 15 % (podrývání důstojnosti). V populaci to odpovídá 2169 až 325 366 osobám ročně. Velmi hrubým odhadem postaveným na modifikované analýze společenské návratnosti investic (SROI) dle Haunerové (2017) představuje fenomén EAN roční ztrátu 1 540 000 000 Kč. (Zdroj zde )

V kombinaci s často nedostatečnou informovaností o tam jak problém řešit, jak konkrétně postupovat při jeho řešení a na koho se obrátit v případě potřeby pomoci, nejasného kompetenčního vymezení atd. je evidentní, že je potřeba se tomuto problému věnovat na širší společenské platformě. Projekt aplikovaného výzkumu se proto zaměřil na vytvoření metodiky tzv. široké definice EAN a pilotní zavedení inovativních principů restorativní justice do řešení případů seniorského týrání, zanedbávání a zneužívání.

ŽIVOT 90 pomáhá seniorům, seniorkám a jejich blízkým, kteří se ocitli tíživé životní situaci. Obrátit se mohou na anonymní bezplatnou linku Senior telefon 800 157 157 nebo přijít do poradenského centra.

Je potřeba si uvědomit, že syndrom EAN (Elder abuse and neglect) tedy týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů není jen domácí násilí, jen trestný čin, jen přestupek, jen porušení zákonů a standardů o poskytování sociálních a zdravotních služeb, jen mučení, jen problémem pro sociální pracovníky na obcích, týkající se jen pečovatelek, jen problémem policie .... Řešení EAN zasahuje řadu oblastí, které je nutné řešit ve vzájemném propojení, protože jak oběti, tak "pachatelé" prostupují řadou resortem spravovaných agend. Vzhledem k této komplexitě není možné využít existujících nástrojů např. z oblasti domácího násilí (např. institut vykázání).

Expertní team proto v rámci projektu zpracoval jak legislativní doporučení (např. na základě aktuálních kauz videem zdokumentovaného týrání) tak i metodologická doporučení pracovníků intervenčních center a dalších odporníků (= prevence, detekce, sanace a následné péče). Navržená metodika je v současnosti ve veřejném připomínkovém řízení.

Spolu s metodikou byla navržena i nová definice EAN pro potřeby českého legislativního rámce. Ta byla prezentována Výboru pro práva starších lidí Rady vlády pro lidská práva, ten ji již 1.6.2022 doporučil Výboru pro genderově podmíněné násilí a dále s ní pracuje. Zároveň byla zahájena diskuse, ohledně možné inspirace vznikajícím Zákonem o domácím násilí, který umožňuje upravit některá nevyhovující opatření ve stávajících zákonech a přidává opatření nová. Expertní shoda (nikoli zatím nutně celého Výboru) je, že potírání fenoménu EAN by velmi benefitovalo z podobného přístupu.  Společně usilujeme o vznik nové legislativy.

Všechny doposud dostupné výstupy projektu jsou zde: https://www.fss.muni.cz/vyzkum/resene-projekty/61207

„Příznakem týrání, vydírání, zanedbávání či diskriminace starších lidí nejsou jen modřiny, ale nejčastěji slzy, které svět nevidí. Nikdo není povinen ho snášet týrání, vydírání nebo jiné násilí či diskriminaci, věnujme proto pozornost svému okolí, ale zamysleme se i nad svým vlastním chováním,“ říká Jan Lorman, ředitel Gerontologického institutu.