Psychický obraz člověka s demencí

Psychický obraz člověka s demencí

Kurz bude zaměřen na popis psychického obrazu  člověka s kognitivní poruchou a syndromu demence, na pochopení nemoci syndromu demence ve stadiích nemoci, na potřeby a prožívání těchto lidí. Posluchači dále budou informováni o poruchách chování (BPSD) a nálady  seniorů s demencí, naučí se zvládat problematické jevy chování i komunikace s nemocnými  formou případové analýzy, kazuistik i zážitkově orientovaného nácviku zvládání  nejčastěji vyskytujících se problémových situací. Akcentována pak bude v rámci přístupu k lidem s demencí problematika důstojnosti člověka s demencí a s ní spojená etická dilemata péče o takto nemocné. V neposlední řadě bude zmíněn význam vztahu pečující osoba - nemocný člověk.

Lektor: PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.
PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D. vystudovala jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě UK v Praze. Již během studia se zabývala problematikou psychologie stárnutí a stáří se zaměřením na seniory se syndromem demence a rodinnou péči; později v rámci disertační práce na pečovatelskou zátěž u Alzheimerovy choroby. Pracuje v České alzheimerovské společnosti v Praze jako konzultant a psycholog v pomoci neformálním pečujícím, rodině a lidem žijícím se syndromem demence, zabývá se diagnostikou kognitivní poruchy. Věnuje se také činnosti lektorské, pedagogické (FF UK v Praze), výzkumné i publikační.

950

Cena pro jednoho účastníka

8 hodin

Doba trvání

24.2. 2023
9:00 – 15:00

Virtuální kurz.

20 účastníků

Maximální kapacita kurzu.

Číslo akreditace
2017/0240-PC/SP/PP