Posuzování zdravotního stavu pro účely nepojistných dávek systému sociálního zabezpečení

Posuzování zdravotního stavu pro účely nepojistných dávek systému sociálního zabezpečení

Účastníci se seznámí s teorií systému sociálního zabezpečení a základy posuzování zdravotního stavu pro tzv. nepojistné dávky, především systém sociální pomoci. Seminář je zaměřen na aktuální informace o nových právních úpravách účinných z oblasti posuzování zdravotního stavu pro účely přiznání dávek osobám se zdravotním postižením a posuzování schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením. Účastníci se rovněž seznámí s posudkovými kritérii posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči, a to s důrazem na majoritní skupinu příjemců této dávky – seniory.

Cílem je získání nezbytných znalostí a vědomostí o činnosti lékařské posudkové služby v sociálním zabezpečení a zejména podmínkách spolupráce posudkových lékařů a sociálních pracovníků.

'Lektor: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. a MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D. MBA
Docentka Čeledová
je významnou odbornicí v oboru sociální lékařství, veřejné zdravotnictví a posudkové lékařství. Od roku 2015 stojí v čele Ústavu sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty v Plzni. Významně se podílela na vzniku posudkových schémat a posudkových kritérií pro posuzování invalidity a příspěvku na péči. Je autorkou a spoluautorkou desítek monografií, učebnic a vědeckých článků, spoluřešitelkou řady grantů, členkou mnoha odborných společností redakčních rad odborných časopisů. V roce 2017 obdržela Cenu prezidenta ČLK za přínos k celoživotnímu vzdělávání lékařů.

MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D. MBA je odborným asistentem  v Ústavu sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty v Plzni.

Pracovní zařazení účastníka: sociální pracovník, pracovník v manažerské, řídicí funkcí

Druh sociální služby: sociální prevence, sociální péče, sociální poradenství

Tematická oblast: legislativa, přímá práce s klientem - metody v praxi, zákon o sociálních službách, specifika práce s konkrétní cílovou skupinou

Cílová skupina: osoby s převažujícím tělesným postižením, osoby s převažujícím smyslovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, senioři v pobytových a ambulantních zařízeních
aktivní senioři a senioři využívající terénní služby, zaměstnanci sociálních služeb

890

Cena pro jednoho účastníka.

6 hodin

Doba trvání kurzu.

20 účastníků

Kapacita kurzu.

Číslo akreditace
A2017/0772-SP/VP