Optimalizace komunikačních dovedností pro formální i neformální pečující o geriatrické pacienty a klienty

Optimalizace komunikačních dovedností pro formální a neformální pečující o geriatrické pacienty a klienty

Cílem je naučit se, jak nabídnout klientům a pacientům pomoc. A to tak, aby ji přijali a plně využili. To vyžaduje nejen potřebné dovednosti, ale také empatický, psychologický a psychoterapeutický přístup.

Pomoc a péče o jedince s oslabením či s hendikepem jakékoliv etiologie, je velmi křehká záležitost. Zranitelnost je velká na obou stranách: tedy jak u osob potřebných, tak u těch pomoc nabízejících. Kurz proto vnímáme jako praktický výcvik se sekvenčně dávkovanou teoretickou průpravou, maximálně zakotvenou a ověřenou v sebezkušenostní praxi.

Konkrétní příklady rozebereme na bázi volné Balintské skupiny. A to formou dramaterapie (systém dvou židlí), videonahrávku jako jednu ze zpětných vazeb a dalšími metodami.

Co se v kurzu naučíte:

  1. Rozvinete své schopnosti empatie, aktivního naslouchání, (a) synchronní komunikace, (ne) verbální komunikace, dekódování neverbálních signálů: pravda-lež
  2. Naučíte se rozpoznat a překonávat bariéry v komunikaci
  3. Vyzkoušíte si techniky asertivního jednání proti manipulaci a agresi

Lektoři: MUDr. Radkin Honzák, CSc. a Mgr. Helena Uhlířová
MUDr. Radkin Honzák, CSc. - Známý český psychiatr a sekundární lékař Psychiatrické léčebny Bohnice. Absolvoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze v roce 1962. V současnosti je asistentem ÚVL 1.LF UK, ambulantní psychiatr IKEM, sekundární lékař PL Bohnice, ambulantní psychiatr REME-DIS.

Mgr. Helena Uhlířová - Vystudovala psychologii na FF UK Praha, složila atestaci z klinické psychologie, psychoterapie, specializační atestaci z dětské klinické psychologie. Výcvik v systemické rodinné terapii. Nyní pečuje o dětské pacienty na dialyzačně transplantační jednotce a podílí se na publikacích v této oblasti. Dlouhodobě se stará o nemocné cystickou fibrózou. Působí také jako klinická psycholožka v Centru sociálně-zdravotních služeb Praha Řepy.

1990

Cena pro jednoho účastníka.

18 hodin (3dny x 6 hodin)

Doba trvání kurzu.

15 osob

Kapacita kurzu.

Číslo akreditace
A2017/0507 –SP/PC

Pracovní zařazení účastníka kurzu: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, neformální pečovatel

Druh sociální služby: sociální péče, sociální prevence, sociální poradenství

Tematická oblast: měkké dovednosti, přímá práce s klientem - metody v praxi, komunikační dovednosti, specifika práce s konkrétní cílovou skupinou

Cílová skupina: senioři v pobytových a ambulantních zařízeních, aktivní senioři a senioři využívající terénní služby, zaměstnanci sociálních služeb